University Centre of Votuporanga (UNIFEV)

Brazil, Votuporanga , Rua Pernambuco 4196 Centro
3508

Founded 1966. Acquired present status and title 1997.

Funding: Private
Accreditation: Ministry of Education.
Grades 4
Languages 1
Divisions 24

Similar universities

Get notified about updates of our data and services

Send feedback
Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi. Để tìm hiểu thêm, đọc Chính sách Quyền riêng tư .