Technological Institute of Advanced Studies of the Carbonifera Region

Mexico, Sabinas , Km. 120 Carretera 57, Villa de Agujita
3735
Add to My list
Sign In or Create account

Founded 1991.

Funding: Public
Grades 2
Languages 1
Divisions 2

Similar universities

Get notified about updates of our data and services

Send feedback
Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi. Để tìm hiểu thêm, đọc Chính sách Quyền riêng tư .