Jessore Science and Technology University

Bangladesh, Jessore , Shadhinota Shorok (Independence Road)
6386

Founded 2008.

Funding: Public
Grades 2
Languages 1
Divisions 5

Similar universities

Get notified about updates of our data and services

Send feedback
Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi. Để tìm hiểu thêm, đọc Chính sách Quyền riêng tư .