University of San Carlos of Guatemala – University Centre of Baja Verapaz

Founded 2008.

Funding: Public
Grades 1
Bachelor's Degree or equivalent
Languages 1
Divisions 4

Similar universities

Get notified about updates of our data and services

Send feedback
Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi. Để tìm hiểu thêm, đọc Chính sách Quyền riêng tư .