Catholic University Institute of Saint Jérome, Douala

Cameroon, Douala , BP 5949
8302
Add to My list
Sign In or Create account

Founded 2010.

Funding: Private
Grades 2
Divisions 3

Similar universities

Get notified about updates of our data and services

Send feedback
Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi. Để tìm hiểu thêm, đọc Chính sách Quyền riêng tư .